Psykososialt arbeidsmiljø

Alle arbeidsplassar har eit psykososialt arbeidsmiljø. Dette dreier seg først og fremst om dei sosiale og mellommenneskelege forhalda på arbeidsplassen.

Det psykososiale arbeidsmiljøet har stor innverknad på trivsel, produktivitet, sjukefråvær og lønsamheit i bedrifta.

 
Det psykososiale arbeidsmiljøet har dei siste åra fått ein mykje større plass i det tradisjonelle HMS-arbeidet. Blant anna vart det frå 01.01.24 lovfesta at verneombodet oppgåver også omfattar det psykososiale arbeidsmiljøet.

Ysst HMS kan bistå med følgjande på dette områder:

Skroll til toppen