HMS/Kvalitet og Yrkeshygiene

Me kan bistå i forhold til:

 • HMS/IK og kvalitets – system, oppbygging og revisjon mm. Bistå i utarbeiding av retningslinjer og dokumentasjon innanfor området yrkeshygiene, t.d. kjemikaliehandtering, stoffkartotek, arbeidsinstruksar og bruk av verneutstyr.
 • Gjennomgang av relevante lover og forskrifter.
 • Etablering av kartleggingsrutinar.
 • Risikovurderingar og utarbeiding av handlingsplanar.
 • Arbeid i forhold til pålegg frå ulike tilsynsmyndigheitar og kontraktørar.
 • Deltaking på vernerundar og revisjonar.
 • Informasjon og opplæring i forhold til arbeidsmiljø som t.d. kjemisk og biologisk helsefare, stoffkartotek, reihald mm.
 • Forslag til tiltak, t.d. handtering av maskinar og utstyr, inneklima, ventilasjon, substitusjon og ulykkesførebygging.

Yrkeshygieniske målingar som til dømes:

 • Støy
 • Lys
 • Løysemiddel, oljedamp, gassar (kjemisk helsefare)mm.
 • Støv
 • Inneklima som fukt(RH), temp, CO2, råte, muggsopp, radon mm.
 • Elektromagnetiske felt.

Ysst HMS samarbeider med anerkjente laboratorium for gjennomføring av målingar og analyser.