Ergonomi

Ysst HMS har ergoterapeut som kan bistå med

 • på avdeling
 • individuelt
 • kartlegging og risikovurdering av ergonomiske forhold, t.d. arbeidsplassvurderingar, vernerunder og gjennomgang av arbeidsoperasjonar.
 • på avdeling
 • individuelt
 • funksjonsvurdering av tilsette
 • til dømes vibrasjoner, manuell handtering, arbeidsteknikk, organisering av arbeidet, forflytning, tungt og einsformig arbeid.
 • Sjukefråværsoppfølging
 • Ved ombygging eller nybygg
 • Fysisk aktivitet
 • Foreslå tiltak og løysningar ved ergonomiske utfordringar, t.d. dataarbeidsplassen, logistikk, organisering av lager, handtering av maskiner/utstyr, kontorlandskap, lys, vibrasjoner.
 • BHT skal bistå i utarbeiding av retningslinjer om ergonomiske forhold, til dømes ved nybygg, ombygningar, innkjøp, reinhald.
Scroll to Top