Ergonomi

Ysst HMS har 2 ergoterapeutar som kan bistå med;

 • Ergonomisk kartlegging av arbeidsmiljø,
  • på avdeling
  • individuelt
  • kartlegging og risikovurdering av ergonomiske forhold, t.d. arbeidsplassvurderingar, vernerunder og gjennomgang av arbeidsoperasjonar.
 • Informasjon og opplæring i forhold til ergonomiske arbeidsmiljøfaktorar,
  • på avdeling
  • individuelt
  • funksjonsvurdering av tilsette
  • til dømes vibrasjoner, manuell handtering, arbeidsteknikk, organisering av arbeidet, forflytning, tungt og einsformig arbeid.
 • Bistand og rådgjeving ved ergonomiske utfordringar.
  • Sjukefråværsoppfølging
  • Ved ombygging eller nybygg
  • Fysisk aktivitet
  • Foreslå tiltak og løysningar ved ergonomiske utfordringar, t.d. dataarbeidsplassen, logistikk, organisering av lager, handtering av maskiner/utstyr, kontorlandskap, lys, vibrasjoner.
  • BHT skal bistå i utarbeiding av retningslinjer om ergonomiske forhold, til dømes ved nybygg, ombygningar, innkjøp, reinhald.