Psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø

BHT kan bistå arbeidsgjevar ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre tilhøve som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen. I forhold til psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø kan me kan bistå med,

  • å utarbeide førebyggende retningslinjer om psykososiale forhold, t.d. om konflikthandtering, handtering av vald og truande hendingar, krisehandtering og debriefing
  • utarbeiding av rutiner og retningslinjer om organisatoriske forhold, som arbeidsavtalar, arbeidsplanar, medverkad, omstilling, kontrolltiltak, varsling, opplæring, aleinearbeid, arbeidstid, påseplikt, stillingsskildringar, arbeidsinstrukser og oppseiing
  • kartlegging og risikovurdering av psykososiale forhold, bistå i spørreundersøkingar, eller andre undersøkingar på gruppe/individ nivå
  • konflikthandtering, oppfølging av vald og truande hendingar, oppfølging ved mobbing og trakassering, krisehandtering og debriefing/defusing
  • informasjon og opplæring om konfliktførebygging, vald, emosjonelt arbeid, psykiske belastning, pårekneleg atferd, stressmeistring og leiarrettleiing
  • kartlegging og risikovurdering av organisatoriske forhold
  • gje forslag til førebyggende tiltak, til dømes i samband med omstillingsprosessar, organisering av arbeidet og helsefremmande arbeidsplassar
  • informasjon og opplæring om arbeidsgiver sine plikter, medverkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, arbeidstid, introduksjon av nytilsette, opplæring av frammandspråklege, organisering av arbeidet, ansvarslinjer og påseplikt