Arbeidsulukke eller arbeidsskade

  • Krise og ulukke råkar mange kvart år, men likevel så sjeldan at me som enkeltmenneske ikkje har erfaring på korleis ein best kan handtera desse. Reaksjonane på ei slik hending er ulik frå person til person, det er viktig at dei som er råka får tilbod om oppfølging.
    • Ysst HMS tilbyr hjelp dersom du ynskjer bistand frå helsepersonell ved ulukke eller krise, for å unngå seinreaksjonar hos dei  involverte. Me tilbyr samtalar for enkeltindivid og i grupper. Ved behov kan me henvisa vidare eller kontakta andre etatar i helsevernet (psykisk helsevern i kommunen, psykiatrisk poliklinikk, psykolog).
    • BHT kan også bistå i å utarbeide og revidere retningslinjer for krisehandtering, debriefing og beredskapsplan.