Arbeidsmiljøsamtalar/helseundersøking

  • Ved enkelte typar arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgjevar plikt til å sørge for at arbeidstakarane gjennomgår helseundersøkingar. For andre typar arbeid er det krav om at arbeidstakarane får tilbod om helseundersøking. Hensikten er å kartlegge, førebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. Ysst HMS bistår ved slike undersøkingar.
  • Det finnes fleire ulike kartleggingsmetodar og arbeidsplassundersøkingar. Kva for metode Ysst vel vil vera avhengig av type verksemd, antal tilsette,  arbeidets art, utfordringar og liknande.
  • Ysst HMS skal og kunna vurdera moglege årsaker og samanhengar mellom helseplager/sjukdom og arbeidsmiljø, og komma med forslag til tiltak.