Ulike samarbeidspartnarar


Ysst HMS har ulike samarbeidspartnarar. Dette gjer at våre medlemsbedrifter som har avdelingar eller tilsette lokalisert andre stader i landet kan få bistand frå bedriftshelseteneste raskt og nært.

I tillegg samarbeida me  med ulike leverandørar av verneutstyr, kvalitetsstyringssystem og andre relevante verksemder retta  mot arbeidsmiljø.