Arbeidsmiljøsamtalar


Jmf.  Retningslinjer frå Arbeidstilsynet skal Ysst HMS kunna bistå arbeidsgjevar og arbeidstakar i kartleggjing av både fysiske, organisatoriske og psykososiale faktorar i arbeidsmiljøet. Det finns fleire ulike kartleggjingsmetodar og arbeidsplassundersøkingar. Kva for metode Ysst vel vil vera avhengig av type verksemd, antal tilsette,  arbeidets art, utfordringar og liknande.

Ysst HMS skal og kunna vurdera moglege årsaker og samanhengar mellom helseplager/sjukdom og arbeidsmiljø, og komma med forslag til tiltak.